dokument z decyzjąDecyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 

Decyzja środowiskowa, a właściwie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jest decyzją wydawaną dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (kwalifikacja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r.) która jest niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnych, w tym m. in. pozwolenia na budowę, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych czy zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów, a także w wielu przypadkach zmiany tych decyzji.

Nasze biuro specjalizuje się w postępowaniach z zakresu pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności w zakresie inwestycji związanych z gospodarką odpadami (instalacje przetwarzania odpadów, kompostownie, biogazownie, instalacje termicznego przetwarzania odpadów, punkty zbiórki itp.), ciepłownictwem i energetyką (ciepłownie i elektrociepłownie, sieci ciepłownicze, magazyny energii, instalacje biomasowe i gazowe) oraz odnawialnych źródeł energii (wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne, biogazownie, elektrownie wiatrowe).

Zakres oferowanych usług obejmuje m. in.:

  • opracowanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko wraz z niezbędnymi załącznikami, w szczególności inwentaryzacją przyrodniczą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu (Dz. U. z 2022 r., poz. 652),
  • opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz niezbędnymi załącznikami,
  • kompleksowa usługa pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędny kontakt z urzędami i załatwienie sprawy w imieniu inwestora na podstawie pełnomocnictwa.