mężczyźni na tle lasu

DPR, EDPR przez BDO dopiero od 2025 r.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzono istotne zmiany z punktu widzenia obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

Od początku 2023 r. wystawianie i udostępnianie dokumentów i zaświadczeń potwierdzających zbieranie czy przetwarzanie odpadów miało być prowadzone tylko w systemie BDO. Termin ten został jednak kolejny raz przesunięty i do końca 2024 r. dokumenty i zaświadczenia należy nadal sporządzać zgodnie z przepisami dotychczasowymi, tj. w formie papierowej, wg wzorów określonych w obowiązujących rozporządzeniach.

Od 2025 r., a nie 2023 r. obowiązywać będzie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który w praktyce oznaczać będzie obowiązek segregacji odpadów przez ich wytwórcę, tj. w miejscu prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych, ale też w praktyce np. części prac remontowych. Segregacja ta będzie musiała być prowadzona minimum na 6 frakcji, a odpady, które nie zostaną zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegać będą sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych nie dotyczy gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o odpadach.