Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Zmiana obszaru i granic aglomeracji

Zmiana obszaru i granic aglomeracji

24 kwietnia 2014 r. Sejm przyjął nowelizację Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw, głównym jej celem jest wprowadzenie regulacji zapewniających transpozycję postanowień unijnych dyrektyw, w szczególności dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 25 maja 2014 r. poprawki do ustawy wniósł Senat, m. in. wydłużenie do 31 lipca 2014 r. terminu, w którym wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przedstawią właściwym sejmikom województw propozycje wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, jeżeli aglomeracji nie wyznaczono albo zachodzi konieczność dostosowania wyznaczonych obszarów i granic aglomeracji.

Przepisy projektu zmiany ustawy określają konieczność wyznaczenia aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 oraz dostosowania obszarów i granic aglomeracji do przepisów wykonawczych w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Właściwe sejmiki województw, w terminie do końca 2014 r. będą obowiązane do wyznaczenia aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 oraz dostosują obszary i granice aglomeracji. Regulacja ta będzie dotyczyła przypadków, gdy aglomeracji nie wyznaczono oraz przypadków, w których zachodzi konieczność dostosowania obszarów i granic aglomeracji do przepisów.

Zgodnie z informacjami KZGW oraz Ministerstwa Środowiska, w wyniku weryfikacji zgłoszeń aglomeracji ponad 1500 z nich wymaga przeliczenia wielości wyrażonej w RLM, bądź ograniczenia zakresu terytorialnego.

Istotne jest także poprawne wyliczenie RLM rzeczywistego, co ma szczególne znaczenie dla prawidłowości zaplanowania inwestycji, zwłaszcza w kontekście dodatkowych inwestycji na oczyszczalniach ścieków. Konieczna może być także analiza aglomeracji pod względem spełnienia wskaźnika koncentracji 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej w 2015 r.

Nasze biuro pomoże Państwu przeprowadzić niezbędne analizy oraz – w razie potrzeby – przygotować wniosek o zmianę obszaru i granic aglomeracji.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Osoby do kontaktu:

Magdalena Wojtkowiak – tel. kom. 512 044 163, e-mail: magda.wojtkowiak@codex.pl

Grzegorz Rydian – tel. kom. 662 008 778, e-mail: grzegorz.rydian@codex.pl

Piotr Sadowski – tel. kom. 604 777 535, e-mail: piotr.sadowski@codex.pl