Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK, czyli „punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” to miejsce zbiórki odpadów, łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne.

Polecamy Państwu serwis internetowy PSZOKi.pl z informacjami jak stworzyć i wyposażyć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, aktualnymi przepisami regulującymi tę kwestię oraz najciekawszymi przykładami realizacji z kraju i zagranicy.

Zgodnie z obowiązującym prawem – art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez konieczność tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób, zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Zgodnie z obowiązującym prawem – art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. Zgodnie z art. 3 ust. 2b.  ww. ustawy gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Nasz doświadczony zespół pomoże Państwu na każdym etapie inwestycji, zaczynając od aspektów formalno - prawnych, logistycznych i środowiskowych, kończąc na szczegółach techniczno - organizacyjnych jak dobór urządzeń, kontenerów czy przygotowanie regulaminu punktu i kampanii informacyjnej wśród mieszkańców.

Proponujemy Państwu:

  • wariantową koncepcję budowy i wyposażenia PSZOK-u z doborem pojemników oraz wstępnym kosztorysem każdego z wariantów;
  • opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli zbierane będą odpady z metali), warunków zabudowy (lokalizacja inwestycji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego (konieczność jego uzyskania może wynikać ze sposobu zagospodarowania ścieków deszczowych oraz ewentualnych ścieków przemysłowych), zezwolenie na zbieranie odpadów;
  • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z kosztorysami;
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie budowy i wyposażenia PSZOK-u;
  • przygotowanie wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Dofinansowanie budowy i wyposażenia PSZOK

Perspektywa finansowa środków unijnych na lata 2014-2020 daje możliwość dofinansowania budowy lub modernizacji PSZOK-ów. W zależności od skali projektu, w którym planowane są przedmiotowe możliwe jest dofinansowanie z następujących źródeł:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (środki Funduszu Spójności w ramach POIiŚ) – dla projektów PSZOK-ów, które obsługiwać będą powyżej 20 tysięcy mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2 000 000 zł,
  • Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województwa – dla projektów charakteryzujących się jednocześnie niższymi wartościami dla obydwu ww. kryteriów - poniżej 20 tysięcy obsługiwanych mieszkańców oraz wartość kosztów kwalifikowanych mniejsza niż 2 000 000 zł.
Jeszcze w 2018 r. dostępne są dofinansowania inwestycji związanych z gospodarką odpadami, w tym w zakresie budowy i modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK - oraz modernizacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - RIPOK - (z zastrzeżeniem braku możliwości zwiększenia przepustowości instalacji do zmieszanych odpadów komunalnych) oraz instalacje związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów, w szczególności kompostownie odpadów zielonych i bioodpadów.
 
RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do 30 listopada 2018 r. składać można wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Działanie 4.2. Gospodarka odpadami (nabór wniosków nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-2015/18). W ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest budowę, przebudowę, modernizację instalacji do odzysku i recyklingu ze strumienia odpadów komunalnych (w tym kompostowni dla odpadów organicznych oraz przebudowę, modernizację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych pod warunkiem, że nie doprowadzi to do zwiększenia mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
 
RPO dla Województwa Wielkopolskiego
Do 14 grudnia 2018 r. składać można wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego - Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących (nabór wniosków nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/18). W ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest dofinansowanie budowy lub modernizacji PSZOK, RIPOK oraz innych instalacji w zakresie odzysku i recyklingu odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.
 
POIiŚ i RPO w 2019 r.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w 2019 r. ogłaszane będą kolejny nabory wniosków o dofinansowanie zarówno w zakresie gospodarki odpadami zarówno z Regionalnych Programów Operacyjnych jak i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przypominamy, że starania o pozyskanie dofinansowania poprzedzić musi pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (najczęściej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz deklaracji w zakresie ochrony obszarów Natura 2000 oraz ochrony wód), a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji technicznej i studium wykonalności. Ze względu na zakres prac, na ich realizację przewidzieć należy co najmniej 1,5-3 miesięcy.
 
Pomożemy Państwu na każdym etapie zarówno ubiegania się o środki jak i na etapie przygotowania niezbednej dokumentacji technicznej PSZOK. W ostatnich latach pozyskaliśmy dofinansowanie dla blisko 100 obiketów i instalacji do gospodarowania odpadami!
  
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji: tel. kom. 662 008 778 lub 604 777 535.