Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Stała obsługa firm

Zakres oferowanej usługi:

 1. Sporządzenie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów).
 2. Prowadzenie jakościowej i ilościowej ewidencji emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 3. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza.
 4. Opracowanie zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 5. Sporządzenie sprawozdań z odpadów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa.
 6. Prowadzenie jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów.
 7. Opracowanie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza się odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
 8. Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w przypadku kiedy wytwarzanych jest więcej niż 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie.
 9. Opracowanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w przypadku wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji w ilościach powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
 10. Opracowanie programu gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw prowadzących świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych.
 11. Stała opieka doradcy ds. ochrony środowiska.

 

Dla każdej firmy zakres usługi będzie określany indywidualnie.

W przypadku kontroli Państwa firmy przez organy kontrolujące z zakresy ochrony środowiska tj. Urząd Marszałkowski Województwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska czy Starostwo Powiatowe na życzenie Państwa uczestniczymy i wyjaśniamy wątpliwości kontrolujących.

Zapraszamy do współpracy.