Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Raport początkowy - nowy obowiązek wynikający z Prawa ochrony środowiska

Raport początkowy - nowy obowiązek wynikający z Prawa ochrony środowiska

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska z 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) wprowadzająca istotne zmiany w zakresie m.in. pozwoleń zintegrowanych weszła w życie 5 września 2014 r. Ustawa dokonuje implementacji do polskiego prawa tzw. "dyrektywy IED" - dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17).

„Dokumentu referencyjnego BAT” oraz „konkluzji BAT”. Pierwszy z nich jest dokumentem stanowiącym wymianę informacji między Komisją Europejską stanowiący podstawę do przyjęcia przez nią „konkluzji BAT”, na podstawie której ustalana jest najlepsza dostępna technika dla poszczególnych rodzajów instalacji.
Ustawą nowelizująca dokonano zmiany zakresu podmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

Nowelizacja wprowadza do porządku prawnego nowe definicje, m. in. „konkluzje BAT” czy „dokument referencyjny BAT”, przede wszystkim jednak dokonuje istotnych zmian w zakresie pozwoleń zintegrowanych. Pozostawiono w ustawie obowiązek weryfikacji pozwolenia z najlepszą dostępną techniką minimum co 5 lat, ustawodawca dodał jednak także konieczność weryfikacji pozwolenia w przypadku ukazania się nowych konkluzji BAT. Nowością będzie konieczność uwzględnienia w pozwoleniu emisji niezorganizowanych, w przypadku, gdy konkluzje BAT będą opisywać także ten rodzaj emisji. Pozwolenia zintegrowane będą wydawane na czas nieokreślony (a nie jak dotychczas - maksymalnie na 10 lat). W ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy, organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia zobowiązany jest dokonać zmiany obowiązujących decyzji w zakresie zmiany czasu ich obowiązywanie - na czas nieokreślony. Na wniosek prowadzącego instalację pozwolenie będzie można wydać na czas określony. 

Dla instalacji, które wykorzystują, produkują, lub uwalniają "substancje powodujące ryzyko" zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, ustawa wprowadza także obowiązek opracowania tzw. raportu początkowego. Zakres raportu początkowego, zwanego też "sprawozdaniem bazowym" określony został w art. 208 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Poprzez pojęcie "substancji powodującej ryzyko" rozumie się substancję stwarzającą zagrożenie i mieszaninę stwarzającą zagrożenie, należącą co najmniej do jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. WE L 353 z dnia 31 grudnia 2008 r., s. 1), oraz substancje powodujące ryzyko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie znowelizowanej ustawy.

Sporządzenie raportu początkowego będzie obowiązkowe także dla instalacji istniejących, posiadających pozwolenie zintegrowane, w przypadku składania wniosku o zmianę warunków pozwolenia, w przypadku, w którym pozwolenie to zostało już z urzędu zmienione na bezterminowe.

Nasze biuro przygotować może dla Państwa raport początkowy wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań, zarówno do wniosku o wydanie jak i zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Zapraszamy do współpracy!