Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Pozwolenie zintegrowane

Obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego objęte są tylko niektóre rodzaje instalacji. Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest swego rodzaju połączeniem wniosków o pozyskanie pozwoleń sektorowych (co zostało pokrótce omówione w poprzednich rozdziałach), w którym dodatkowo trzeba rozważyć kwestię spełniania wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik oraz trzeba określić dodatkowe wymagania dla instalacji, jeśli jest to konieczne dla osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości (żródło: http://www.emas.mos.gov.pl).

Nasze biuro pragnie zaoferować Państwu opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego bazując się na krótkim czasie opracowania oraz niskich kosztach usługi.