Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Odpady

 1. Dostosowanie do nowej ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 2. Opracowywanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
 3. Opracowanie wniosków w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie m.in. zbierania i przetwarzania odpadów (odzysk i unieszkodliwianie);
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami - karty przekazania opadów oraz karty ewidencji odpadów;
 5. Opracowywanie sprawozdań z:
  • wytworzonych odpadów,
  • zbieranych odpadów,
  • transportowanych odpadów,
  • odzyskiwanych odpadów,
  • unieszkodliwianych odpadów,
  • oraz ze składowania lub magazynowania odpadów;
 6. Szkolenia z zakresu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest;
 7. Opakowania – odzysk i recykling (opława produktowa);
 8. Przygotowywanie firm do działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.