Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Aktualności

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

piotr.sadowski@codex.pl

- 604 777 535

- 662 008 778

- 728 351 036

więcej

Przedsiębiorco, pamiętaj o wpisie do BDO!

Przedsiębiorco, pamiętaj o wpisie do BDO!

Baza danych o odpadach - wymogi

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady niebezpieczne (np. zużyte świetlówki, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.) oraz odpady inne niż niebezpieczne, które nie mają charakteru odpadów komunalnych, zobowiązani są prowadzić ewidencję oraz wystawiać karty przekazania odpadów (KPO) z wykorzystaniem elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Ministerstwo Klimatu (wcześniej Środowiska) przygotowało test dla przedsiębiorców, który w założeniu powinii wskazać, czy prowadzona działalność wymaga czy nie wymaga uzyskania wpisu w Rejestrze BDO. Wyjaśnienia przedstawione na stronie, naszym zdaniem, nie są jednak jasne i jednoznaczne, a wpis powinni uzyskać praktycznie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady wskazane w pierwszym akapicie, tj. np. zużyte świetlówki.

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami?

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny,
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny,
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5.000 zł – 1.000.000 zł,
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5.000 zł – 1.000.000 zł,
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2.000 do 10.000 zł.

Polecamy zapoznać się z artykułem "Odpady pogrążą tysiące firm".

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, a w szczególności na:

 • fakturach VAT,
 • paragonach fiskalnych,
 • umowach kupna-sprzedaży,
 • sprawozdaniach,
 • kartach przekazania odpadów,
 • karach ewidencji odpadów.

Zgodnie z art. 194 ustawy o odpadach, niewywiązanie się z tego obowiązku grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5.000 do 1.000.000 zł.

Jednocześnie warto też wiedzieć, że numeru rejestrowego nie trzeba umieszczać na: dokumentach kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy, dokumentach przekazywanych do urzędu skarbowego lub innych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do BDO. Ministerstwo Klimatu (dawniej Środowiska) podpowiada, że numer rejestrowy BDO, można umieścić na pieczątce lub w stopce firmowego papieru.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dot. realizacji obowiązków związanych z rejestrem BDO, nasze biuro przygotowało ofertę w zakresie złożenia wniosku o wpis do BDO czy doraźnej pomocy przy rozwiązaniu konkretnych wątpliwości, jaki i w zakresie kompletnej usługi outsourcingowej, polegającej na realizacji przez nasze biuro wszystkich formalności i procesów związanych z BDO:

 • opracowanie wniosku o wpis do rejestru BDO lub aktualizacja wpisu - załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2018 poz. 2528), zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701);
 • prowadzenie ewidencji odpadów - zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701); posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów" - od 01.01.2020 r. obowiązkowo już tylko online, poprzez konto BDO;
 • wystawianie, weryfikacja i ewentualna korekta kart przekazania odpadów (KPO),
 • wykonanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów - 1 raz do roku do 15 marca - zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, przetwarzania odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów - od 01.01.2020 r. obowiązkowo już tylko online, poprzez konto BDO;
 • prowadzenie infolinii z pomocą techniczną i formalno-prawną w zakresie spraw związanych z BDO i gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wsparcie i udział w kontrolach prowadzonych w firmie przez organy ochrony środowiska, w szczególności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Powrót do listy aktualności