Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Aktualności

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

piotr.sadowski@codex.pl

- 604 777 535

- 662 008 778

- 728 351 036

więcej

Konkluzje BAT dla spalania odpadów

Konkluzje BAT dla spalania odpadów

3 grudnia 2019 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów - nr C(2019)7987.

Konkluzje BAT odnoszą się do instalacji spalarni i współspalarni odpadów określonych w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE:

1) spalarni lub współspalarni o przepustowości przekraczającej 3 Mg/h w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne lub 10 Mg/dobę odpadów niebezpiecznych, których głównym celem nie jest wytwarzanie produktów materialnych (np. cementownie) i w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • spalane są wyłącznie odpady inne niż odpady określone w art. 3 pkt. 31 lit. b) dyrektywy 2010/75/UE,
  • ponad 40 % nominalnej mocy cieplnej pochodzi ze spalania odpadów niebezpiecznych,
  • spalane są zmieszane odpady komunalne.

2) instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, o wydajności ponad 50 ton dziennie, obejmujące obróbkę żużli lub popiołów paleniskowych ze spalania odpadów.

3) instalacje do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania, odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 75 ton dziennie, obejmujące obróbkę żużli lub popiołów paleniskowych ze spalania odpadów.

4) instalacje do unieszkodliwiania lub odzyskiwania odpadów niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie obejmujące obróbkę żużli lub popiołów paleniskowych ze spalania odpadów.

Szczegółowe wymagania wskazano m. in. w zakresie monitoringu emisji, związany z BAT poziom sprawności energetycznej (BAT-AEELs), bardziej rygorystyczne poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NOX i CO do powietrza ze spalania odpadów oraz w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3 do powietrza ze stosowania SNCR lub SCR, a także na przykład obowiązek wykrywania promieniotwórczości dostarczanych odpadów czy obowiązkowego utrzymywania warunków kontrolowanego podciśnienia w budynku magazynowania odpadów przeznaczonych do spalenia, co w nowych instalacjach jest już standardem.

Termin na przeprowadzenie analizy pozwoleń zintegrowanych, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) ustalono 3 czerwca 2020 r. 3 grudnia 2023 r. to graniczny termin na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT.

Źródło: Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/55 z dnia 3 grudnia 2019 r.).

W razie jakichkolwiek pytań nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji, zapraszamy do kontaktu.

 

Powrót do listy aktualności