Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Aktualności

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

piotr.sadowski@codex.pl

- 604 777 535

- 662 008 778

- 728 351 036

więcej

Ciepłownie na RDF rozwiązaniem na wysokie ceny odpadów

Ciepłownie na RDF rozwiązaniem na wysokie ceny odpadów

W związku z sytuacją na rynku odpadów wytwarzanych w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, pragnę przedstawić Państwu ofertę w zakresie doradztwa technicznego i formalno-prawnego oraz pomocy w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych dla instalacji ciepłowni lub elektrociepłowni na paliwo alternatywne. Paliwa te - tzw. preRDF i RDF – wysokoenergetyczne odpady resztkowe, powstające z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych oraz z doczyszczania surowców wtórnych, można przetwarzać w powiązaniu z produkcją energii cieplnej na potrzeby systemu ciepłownictwa z możliwością produkcji energii elektrycznej oraz wykorzystania ciepła odpadowego.

Inwestycja w instalację termicznego przetwarzania tych paliw z wykorzystaniem energii cieplnej z procesu jest uzasadniona i opłacalna z kilku powodów:

  • coraz wyższe ceny odbioru paliw alternatywnych (preRDF) z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przy jednoczesnym znaczącym niedoborze instalacji do – zgodnego z prawem – zagospodarowania tych odpadów (niedobór instalacji o przepustowości nawet kilku milionów ton w skali [1]) oraz brak możliwości przetworzeniach tych odpadów w procesie recyklingu w sposób ekonomicznie uzasadniony i technicznie wydajny;
  • przepisy krajowe i wspólnotowe w zakresie odpadów, w tym zakaz składowania odpadów wysokokalorycznych (pow. 6 MJ/kg s.m. [2]);
  • coraz wyższe ceny uprawnień do emisji CO2, z perspektywą dalszych wzrostów [3];
  • dostępność nowoczesnych, sprawdzonych i bezpiecznych technologii termicznego przekształcania tych odpadów oraz wykorzystania energii z tego procesu [4].

W ramach przedmiotowych rozważań pragniemy Państwu przedstawić propozycję przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja tego przedsięwzięcia wiąże się z szeregiem prac z zakresu przygotowania koncepcji technicznych i technologicznych, analiz finansowych, środowiskowych oraz skutecznego przeprowadzenia niezbędnych procedur administracyjnych i formalno-prawnych. Nasi pracownicy i współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, poczynając od wstępnych prac związanych z wyborem lokalizacji i zakresu technologii, przez pozyskanie niezbędnych decyzji, realizacją projektów jak i udziałem w realizacjach, odbiorach oraz współpracy przy eksploatacji tego typu instalacji. Jako pierwszy etap w przygotowaniu przedmiotowego procesu inwestycyjnego proponujemy Państwu opracowanie niezbędnych dokumentów koncepcyjnych oraz środowiskowych, do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach włącznie oraz występowanie przed organami ochrony środowiska w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

 


[1]   http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1401,energetyczny-potencjal-odpadow-komunalnych-konferencja-w-nfosigw.html

[2]   Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277)

[3]   European Commission, Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final of 15 December 2011, za “Obecna sytuacja  i prognozy przy istniejących politykach i środkach”, Załącznik 1. do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, Ministerstwo Energii, Warszawa, 2019, str. 10

[4]   Analiza własna – Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, Środa Wlkp., 2019 r.

 

Powrót do listy aktualności