Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Oferta dla samorządów

Oferta dla przedsiębiorców

Inwestycje

Nasze biuro pomoże Państwu zrealizować inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii "od A do Z".

- fotowoltaikę i kolektory słoneczne (farmy fotowoltaiczne),
- hydroenergetykę, w tym mała energetyka wodna,
- wykorzystanie biomasy i biogazu (w szczególności budowa biogazowni),

Pomożemy Państwu zrealizować inwestycje obejmujące m.in.:

Aktualności

Szybki kontakt

CODEX

tel.: +48 61 622 91 20

fax: +48 61 622 91 21

tel. kom. 604 777 535

e-mail: piotr.sadowski@codex.pl

Praca w CODEX

2017-10-07

Praca w CODEX

Biuro CODEX poszukuje: Asystent projektanta Specjalista ds. emisji hałasu i gazów i pyłów do powietrza Pracownik biurowy w dziale pozyskiwania środków unijnych projektantów i architektów analityków finansowych Szczegóły w dziale Praca  oraz pod nr tel. 604 777 535 lub drogą elektroniczną: piotr.sadowski@codex.pl

Dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów

2017-02-17

Dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi” na rekultywację zdegradowanych terenów, w tym m.in. składowisk odpadów przeznaczy 151 mln zł w tym 82,5 mln zł w formie dotacji. O dotacje i pożyczki można starać się od 1 marca 2017 r. do wyczerpania środków. Rodzaje przedsięwzięć: - rekultywacja powierzchni ziemi...

Ważne zmiany w decyzjach środowiskowych od 2017 r.

2016-09-26

Ważne zmiany w decyzjach środowiskowych od 2017 r.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936) wprowadza szereg istotnych zmian w przepisach regulujących kwestie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Większość istotnych regulacji zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., jednak już dziś...

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Zgodnie z obowiązującym prawem – art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez konieczność tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób, zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.Szczegółowy sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego (art. 6r ww. ustawy). Gmina decyduje więc o sposobie organizacji i zakresie działania PSZOK-u.

Polecamy Państwu serwis internetowy PSZOKi.pl z informacjami jak stworzyć i wyposażyć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, aktualnymi przepisami regulującymi tę kwestię oraz najciekawszymi przykładami realizacji z kraju i zagranicy.